Anayasanın 138. Maddesi (Mahkemelerin bağımsızlığı)

Hakimler, görevlerinde bağımsızdırlar; Anayasaya, kanuna ve hukuka uygun olarak vicdanı kanaatlerine göre hüküm verirler. Hiçbir organ, makam, merci veya kişi, yargı yetkisinin kullanılmasında mahkemelere ve hakimlere emir ve talimat veremez; genelge gönderemez; tavsiye ve telkinde bulunamaz. Görülmekte olan bir dava

Devamı » Anayasanın 138. Maddesi (Mahkemelerin bağımsızlığı)

Anayasanın 139. Maddesi (Hakimlik ve savcılık teminatı)

Hakimler ve savcılar azlolunamaz, kendileri istemedikçe Anayasada gösterilen yaştan önce emekliye ayrılamaz; bir mahkemenin veya kadronun kaldırılması sebebiyle de olsa, aylık, ödenek ve diğer özlük haklarından yoksun kılınamaz. Meslekten çıkarılmayı gerektiren bir suçtan dolayı hüküm giymiş olanlar, görevini sağlık bakımından

Devamı » Anayasanın 139. Maddesi (Hakimlik ve savcılık teminatı)

Anayasanın 140. Maddesi (Hakimlik ve savcılık mesleği)

Hakimler ve savcılar adli ve idari yargı hakim ve savcıları olarak görev yaparlar. Bu görevler meslekten hakim ve savcılar eliyle yürütülür. Hakimler, mahkemelerin bağımsızlığı ve hakimlik teminatı esaslarına göre görev ifa ederler. Hakim ve savcıların nitelikleri, atanmaları, hakları ve ödevleri,

Devamı » Anayasanın 140. Maddesi (Hakimlik ve savcılık mesleği)

Anayasanın 141. Maddesi (Duruşmaların açık ve kararların gerekçeli olması)

Mahkemelerde duruşmalar herkese açıktır. Duruşmaların bir kısmının veya tamamının kapalı yapılmasına ancak genel ahlakın veya kamu güvenliğinin kesin olarak gerekli kıldığı hallerde karar verilebilir. Küçüklerin yargılanması hakkında kanunla özel hükümler konulur. Bütün mahkemelerin her türlü kararları gerekçeli olarak yazılır. Davaların

Devamı » Anayasanın 141. Maddesi (Duruşmaların açık ve kararların gerekçeli olması)

Anayasanın 144. Maddesi (Adalet hizmetlerinin denetimi)

(Değişik: 7/5/2010-5982/14 md.) (1) Adalet hizmetleri ile savcıların idarî görevleri yönünden Adalet Bakanlığınca denetimi, adalet müfettişleri ile hâkim ve savcı mesleğinden olan iç denetçiler; araştırma, inceleme ve soruşturma işlemleri ise adalet müfettişleri eliyle yapılır. Buna ilişkin usul ve esaslar kanunla

Devamı » Anayasanın 144. Maddesi (Adalet hizmetlerinin denetimi)

Anayasanın 145. Maddesi (Askeri yargı)

(Değişik: 7/5/2010-5982/15 md.) Askerî yargı, askerî mahkemeler ve disiplin mahkemeleri tarafından yürütülür. Bu mahkemeler; asker kişiler tarafından işlenen askerî suçlar ile bunların asker kişiler aleyhine veya askerlik hizmet ve görevleriyle ilgili olarak işledikleri suçlara ait davalara bakmakla görevlidir. Devletin güvenliğine,

Devamı » Anayasanın 145. Maddesi (Askeri yargı)

Anayasanın 146. Maddesi (Yüksek mahkemeler – Anayasa Mahkemesi – Kuruluşu)

(Değişik: 7/5/2010-5982/16 md.) (1) Anayasa Mahkemesi onyedi üyeden kurulur. Türkiye Büyük Millet Meclisi; iki üyeyi Sayıştay Genel Kurulunun kendi başkan ve üyeleri arasından, her boş yer için gösterecekleri üçer aday içinden, bir üyeyi ise baro başkanlarının serbest avukatlar arasından gösterecekleri

Devamı » Anayasanın 146. Maddesi (Yüksek mahkemeler – Anayasa Mahkemesi – Kuruluşu)

Anayasanın 147. Maddesi (Anayasa Mahkemesi – Üyelerin görev süresi ve üyeliğin sona ermesi)

(Değişik birinci fıkra: 7/5/2010-5982/17 md.) (1) Anayasa Mahkemesi üyeleri oniki yıl için seçilirler. Bir kimse iki defa Anayasa Mahkemesi üyesi seçilemez. Anayasa Mahkemesi üyeleri altmışbeş yaşını doldurunca emekliye ayrılırlar. Zorunlu emeklilik yaşından önce görev süresi dolan üyelerin başka bir görevde çalışmaları

Devamı » Anayasanın 147. Maddesi (Anayasa Mahkemesi – Üyelerin görev süresi ve üyeliğin sona ermesi)