Anayasanın 66. Maddesi (Türk vatandaşlığı)

Türk Devletine vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkes Türktür. Türk babanın veya Türk ananın çocuğu Türktür. (Mülga cümle: 3/10/2001-4709/23 md.) Vatandaşlık, kanunun gösterdiği şartlarla kazanılır ve ancak kanunda belirtilen hallerde kaybedilir. Hiçbir Türk, vatana bağlılıkla bağdaşmayan bir eylemde bulunmadıkça vatandaşlıktan

Devamı » Anayasanın 66. Maddesi (Türk vatandaşlığı)

Anayasanın 67. Maddesi (Seçme, seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakları)

Vatandaşlar, kanunda gösterilen şartlara uygun olarak seçme, seçilme ve bağımsız olarak veya bir siyasi parti içinde siyasi faaliyette bulunma ve halkoylamasına katılma hakkına sahiptir. (Değişik: 23/7/1995 – 4121/5 md.) Seçimler ve halkoylaması serbest, eşit, gizli, tek dereceli, genel oy, açık

Devamı » Anayasanın 67. Maddesi (Seçme, seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakları)

Anayasanın 68. Maddesi (Parti kurma, partilere girme ve partilerden ayrılma)

(2) Vatandaşlar, siyasi parti kurma ve usulüne göre partilere girme ve partilerden ayrılma hakkına sahiptir. Parti üyesi olabilmek için onsekiz yaşını doldurmuş olmak gerekir. Siyasi partiler, demokratik siyasi hayatın vazgeçilmez unsurlarıdır. Siyasi partiler önceden izin almadan kurulurlar ve Anayasa ve

Devamı » Anayasanın 68. Maddesi (Parti kurma, partilere girme ve partilerden ayrılma)

Anayasanın 69. Maddesi (Siyasi partilerin uyacakları esaslar)

Siyasi partilerin faaliyetleri, parti içi düzenlemeleri ve çalışmaları demokrasi ilkelerine uygun olur. Bu ilkelerin uygulanması kanunla düzenlenir. Siyasi partiler, ticari faaliyetlere girişemezler. Siyasi partilerin gelir ve giderlerinin amaçlarına uygun olması gereklidir. Bu kuralın uygulanması kanunla düzenlenir. Anayasa Mahkemesince siyasi partilerin

Devamı » Anayasanın 69. Maddesi (Siyasi partilerin uyacakları esaslar)

Anayasanın 73. Maddesi (Vergi ödevi)

Herkes, kamu giderlerini karşılamak üzere, mali gücüne göre, vergi ödemekle yükümlüdür. Vergi yükünün adaletli ve dengeli dağılımı, maliye politikasının sosyal amacıdır. Vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülükler kanunla konulur, değiştirilir veya kaldırılır. Vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülüklerin

Devamı » Anayasanın 73. Maddesi (Vergi ödevi)

Anayasanın 74. Maddesi (Dilekçe, bilgi edinme ve kamu denetçisine başvurma hakkı)

(1) Vatandaşlar (Ek ibare:3/10/2001-4709/26 md.) ve karşılıklılık esası gözetilmek kaydıyla Türkiye’de ikamet eden yabancılar kendileriyle veya kamu ile ilgili dilek ve şikayetleri hakkında, yetkili makamlara ve Türkiye Büyük Millet Meclisine yazı ile başvurma hakkına sahiptir. Kendileriyle ilgili başvurmaların sonucu, (Ek ibare:3/10/2001-4709/26

Devamı » Anayasanın 74. Maddesi (Dilekçe, bilgi edinme ve kamu denetçisine başvurma hakkı)