Anayasanın 166. Maddesi (Planlama; Ekonomik ve Sosyal Konsey)

(1) Ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmayı, özellikle sanayiin ve tarımın yurt düzeyinde dengeli ve uyumlu biçimde hızla gelişmesini, ülke kaynaklarının döküm ve değerlendirilmesini yaparak verimli şekilde kullanılmasını planlamak, bu amaçla gerekli teşkilatı kurmak Devletin görevidir. Planda milli tasarrufu ve üretimi

Devamı » Anayasanın 166. Maddesi (Planlama; Ekonomik ve Sosyal Konsey)

Anayasanın 167. Maddesi (Piyasaların denetimi ve dış ticaretin düzenlenmesi)

Devlet, para, kredi, sermaye, mal ve hizmet piyasalarının sağlıklı ve düzenli işlemelerini sağlayıcı ve geliştirici tedbirleri alır; piyasalarda fiili veya anlaşma sonucu doğacak tekelleşme ve kartelleşmeyi önler. Dış ticaretin ülke ekonomisinin yararına olmak üzere düzenlenmesi amacıyla ithalat, ihracat ve diğer

Devamı » Anayasanın 167. Maddesi (Piyasaların denetimi ve dış ticaretin düzenlenmesi)

Anayasanın 168. Maddesi (Tabii servetlerin ve kaynakların aranması ve işletilmesi)

Tabii servetler ve kaynaklar Devletin hüküm ve tasarrufu altındadır. Bunların aranması ve işletilmesi hakkı Devlete aittir. Devlet bu hakkını belli bir süre için, gerçek ve tüzelkişilere devredebilir. Hangi tabii servet ve kaynağın arama ve işletmesinin, Devletin gerçek ve tüzelkişilerle ortak

Devamı » Anayasanın 168. Maddesi (Tabii servetlerin ve kaynakların aranması ve işletilmesi)

Anayasanın 169. Maddesi (Ormanların korunması ve geliştirilmesi)

Devlet, ormanların korunması ve sahalarının genişletilmesi için gerekli kanunları koyar ve tedbirleri alır. Yanan ormanların yerinde yeni orman yetiştirilir, bu yerlerde başka çeşit tarım ve hayvancılık yapılamaz. Bütün ormanların gözetimi Devlete aittir. Devlet ormanlarının mülkiyeti devrolunamaz. Devlet ormanları kanuna göre,

Devamı » Anayasanın 169. Maddesi (Ormanların korunması ve geliştirilmesi)

Anayasanın 170. Maddesi (Orman köylüsünün korunması)

Ormanlar içinde veya bitişiğindeki köyler halkının kalkındırılması, ormanların ve bütünlüğünün korunması bakımlarından, ormanın gözetilmesi ve işletilmesinde Devletle bu halkın işbirliğini sağlayıcı tedbirlerle, 31/12/1981 tarihinden önce bilim ve fen bakımından orman niteliğini tamamen kaybetmiş yerlerin değerlendirilmesi; bilim ve fen bakımından orman

Devamı » Anayasanın 170. Maddesi (Orman köylüsünün korunması)