Anayasanın 175. Maddesi (Anayasanın değiştirilmesi, seçimlere ve halkoylamasına katılma)

(Değişik: 17/5/1987-3361/3 md.) (1) Anayasanın değiştirilmesi Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tamsayısının en az üçte biri tarafından yazıyla teklif edilebilir. Anayasanın değiştirilmesi hakkındaki teklifler Genel Kurulda iki defa görüşülür. Değiştirme teklifinin kabulü Meclisin üye tamsayısının beşte üç çoğunluğunun gizli oyuyla

Devamı » Anayasanın 175. Maddesi (Anayasanın değiştirilmesi, seçimlere ve halkoylamasına katılma)

Anayasanın 177. Maddesi (Anayasanın yürürlüğe girmesi)

Bu Anayasa, halkoylaması sonucu kabul edilip Resmi Gazetede yayımlanması ile Türkiye Cumhuriyeti Anayasası olur ve aşağıda gösterilen istisnalar ile bu istisnaların yürürlüğe girmesine ait hükümler dışında bütünüyle yürürlüğe girer.          a) İKİNCİ KISIM II. Bölümdeki; kişi hürriyeti ve

Devamı » Anayasanın 177. Maddesi (Anayasanın yürürlüğe girmesi)