Anayasanın 177. Maddesi (Anayasanın yürürlüğe girmesi)

Bu Anayasa, halkoylaması sonucu kabul edilip Resmi Gazetede yayımlanması ile Türkiye Cumhuriyeti Anayasası olur ve aşağıda gösterilen istisnalar ile bu istisnaların yürürlüğe girmesine ait hükümler dışında bütünüyle yürürlüğe girer.          a) İKİNCİ KISIM II. Bölümdeki; kişi hürriyeti ve

Devamı » Anayasanın 177. Maddesi (Anayasanın yürürlüğe girmesi)

Anayasanın 175. Maddesi (Anayasanın değiştirilmesi, seçimlere ve halkoylamasına katılma)

(Değişik: 17/5/1987-3361/3 md.) (1) Anayasanın değiştirilmesi Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tamsayısının en az üçte biri tarafından yazıyla teklif edilebilir. Anayasanın değiştirilmesi hakkındaki teklifler Genel Kurulda iki defa görüşülür. Değiştirme teklifinin kabulü Meclisin üye tamsayısının beşte üç çoğunluğunun gizli oyuyla

Devamı » Anayasanın 175. Maddesi (Anayasanın değiştirilmesi, seçimlere ve halkoylamasına katılma)

Geçici Madde 19

(Ek: 7/5/2010-5982/25 md.) (1) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren otuz gün içinde aşağıda belirtilen esas ve usuller dahilinde Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu üyeleri seçilir:          a) Cumhurbaşkanı, hâkimlik mesleğine alınmasına engel bir hali olmayan; yükseköğretim kurumlarının

Devamı » Geçici Madde 19

Geçici Madde 16

Anayasanın halkoylamasına ilişkin oy verme kütüğünde ve sandık listesinde kaydı ve oy kullanma yeterliği bulunduğu halde hukuki veya fiili herhangi bir mazereti olmaksızın halkoylamasına katılmayanlar, Anayasanın halkoylamasını takip eden beş yıl içinde yapılacak genel ve ara seçimleri ile mahalli seçimlere

Devamı » Geçici Madde 16