Anayasanın 76. Maddesi (Milletvekili seçilme yeterliliği)

Yirmibeş yaşını dolduran her Türk milletvekili seçilebilir.(1) En az ilkokul mezunu olmayanlar, kısıtlılar, yükümlü olduğu askerlik hizmetini yapmamış olanlar, kamu hizmetinden yasaklılar, taksirli suçlar hariç toplam bir yıl veya daha fazla hapis ile ağır hapis cezasına hüküm giymiş olanlar; zimmet,

Devamı » Anayasanın 76. Maddesi (Milletvekili seçilme yeterliliği)

Anayasanın 77. Maddesi (Türkiye Büyük Millet Meclisinin seçim dönemi)

Türkiye Büyük Millet Meclisinin seçimleri dört yılda bir yapılır. (1)(2) Meclis, bu süre dolmadan seçimin yenilenmesine karar verebileceği gibi, Anayasada belirtilen şartlar altında Cumhurbaşkanınca verilecek karara göre de seçimler yenilenir. Süresi biten milletvekili yeniden seçilebilir. Yenilenmesine karar verilen Meclisin yetkileri,

Devamı » Anayasanın 77. Maddesi (Türkiye Büyük Millet Meclisinin seçim dönemi)

Anayasanın 78. Maddesi (Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimlerinin geriye bırakılması ve ara seçimleri)

Savaş sebebiyle yeni seçimlerin yapılmasına imkan görülmezse, Türkiye Büyük Millet Meclisi, seçimlerin bir yıl geriye bırakılmasına karar verebilir. Geri bırakma sebebi ortadan kalkmamışsa, erteleme kararındaki usule göre bu işlem tekrarlanabilir. Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliklerinde boşalma olması halinde, ara seçime

Devamı » Anayasanın 78. Maddesi (Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimlerinin geriye bırakılması ve ara seçimleri)

Anayasanın 79. Maddesi (Seçimlerin genel yönetim ve denetimi)

Seçimler, yargı organlarının genel yönetim ve denetimi altında yapılır. Seçimlerin başlamasından bitimine kadar, seçimin düzen içinde yönetimi ve dürüstlüğü ile ilgili bütün işlemleri yapma ve yaptırma, seçim süresince ve seçimden sonra seçim konularıyla ilgili bütün yolsuzlukları, şikayet ve itirazları inceleme

Devamı » Anayasanın 79. Maddesi (Seçimlerin genel yönetim ve denetimi)

Anayasanın 81. Maddesi (Andiçme)

Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, göreve başlarken aşağıdaki şekilde andiçerler: Devletin varlığı ve bağımsızlığını vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü, milletin kayıtsız ve şartsız egemenliğini koruyacağıma; hukukun üstünlüğüne, demokratik ve laik Cumhuriyete ve Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı kalacağıma; toplumun huzur

Devamı » Anayasanın 81. Maddesi (Andiçme)

Anayasanın 82. Maddesi (Üyelikle bağdaşmayan işler)

Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, Devlet ve diğer kamu tüzel kişilerinde ve bunlara bağlı kuruluşlarda; Devletin veya diğer kamu tüzelkişilerinin doğrudan doğruya ya da dolaylı olarak katıldığı teşebbüs ve ortaklıklarda; özel gelir kaynakları ve özel imkanları kanunla sağlanmış kamu yararına

Devamı » Anayasanın 82. Maddesi (Üyelikle bağdaşmayan işler)

Anayasanın 83. Maddesi (Yasama dokunulmazlığı)

Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, Meclis çalışmalarındaki oy ve sözlerinden, Mecliste ileri sürdükleri düşüncelerden, o oturumdaki Başkanlık Divanının teklifi üzerine Meclisce başka bir karar alınmadıkça bunları Meclis dışında tekrarlamak ve açığa vurmaktan sorumlu tutulamazlar. Seçimden önce veya sonra bir suç

Devamı » Anayasanın 83. Maddesi (Yasama dokunulmazlığı)

Anayasanın 84. Maddesi (Milletvekilliğinin düşmesi)

(Değişik: 23/7/1995 – 4121/9 md.) (1) İstifa eden milletvekilinin milletvekilliğinin düşmesi, istifanın geçerli olduğu Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanınca tespit edildikten sonra, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunca kararlaştırılır. Milletvekilliğinin kesin hüküm giyme veya kısıtlanma halinde düşmesi, bu husustaki

Devamı » Anayasanın 84. Maddesi (Milletvekilliğinin düşmesi)