Anayasanın 85. Maddesi (İptal istemi)

(Değişik: 23/7/1995 – 4121/10 md.) Yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına veya milletvekilliğinin düşmesine 84 üncü maddenin birinci, üçüncü veya dördüncü fıkralarına göre karar verilmiş olması hallerinde, Meclis Genel Kurulu kararının alındığı tarihten başlayarak yedi gün içerisinde ilgili milletvekili veya bir diğer milletvekili,

Devamı » Anayasanın 85. Maddesi (İptal istemi)

Anayasanın 86. Maddesi (Ödenek ve yolluklar)

(Değişik birinci cümle: 21/11/2001-4720/1 md) (1) Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin ödenek, yolluk ve emeklilik işlemleri kanunla düzenlenir. Ödeneğin aylık tutarı en yüksek Devlet memurunun almakta olduğu miktarı, yolluk da ödenek miktarının yarısını aşamaz. (Ek ibare: 21/11/2001-4720/1 md) Türkiye Büyük

Devamı » Anayasanın 86. Maddesi (Ödenek ve yolluklar)

Anayasanın 87. Maddesi (Türkiye Büyük Millet Meclisinin görev ve yetkileri – Genel olarak)

Türkiye Büyük Millet Meclisinin görev ve yetkileri, kanun koymak, değiştirmek ve kaldırmak; Bakanlar Kurulunu ve bakanları denetlemek; Bakanlar Kuruluna belli konularda kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi vermek; bütçe ve kesinhesap kanun tasarılarını görüşmek ve kabul etmek; para basılmasına ve savaş

Devamı » Anayasanın 87. Maddesi (Türkiye Büyük Millet Meclisinin görev ve yetkileri – Genel olarak)

Anayasanın 90. Maddesi (Milletlerarası andlaşmaları uygun bulma)

Türkiye Cumhuriyeti adına yabancı devletlerle ve milletlerarası kuruluşlarla yapılacak andlaşmaların onaylanması, Türkiye Büyük Millet Meclisinin onaylamayı bir kanunla uygun bulmasına bağlıdır. Ekonomik, ticari veya teknik ilişkileri düzenleyen ve süresi bir yılı aşmayan andlaşmalar, Devlet Maliyesi bakımından bir yüklenme getirmemek, kişi

Devamı » Anayasanın 90. Maddesi (Milletlerarası andlaşmaları uygun bulma)

Anayasanın 91. Maddesi (Kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi verme)

Türkiye Büyük Millet Meclisi, Bakanlar Kuruluna kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi verebilir. Ancak sıkıyönetim ve olağanüstü haller saklı kalmak üzere, Anayasanın ikinci kısmının birinci ve ikinci bölümlerinde yer alan temel haklar, kişi hakları ve ödevleri ile dördüncü bölümünde yer alan

Devamı » Anayasanın 91. Maddesi (Kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi verme)

Anayasanın 92. Maddesi (Savaş hali ilanı ve silahlı kuvvet kullanılmasına izin verme)

Milletlerarası hukukun meşru saydığı hallerde savaş hali ilanına ve Türkiye’nin taraf olduğu milletlerarası andlaşmaların veya milletlerarası nezaket kurallarının gerektirdiği haller dışında, Türk Silahlı Kuvvetlerinin yabancı ülkelere gönderilmesine veya yabancı silahlı kuvvetlerin Türkiye’de bulunmasına izin verme yetkisi Türkiye Büyük Millet Meclisinindir. Türkiye

Devamı » Anayasanın 92. Maddesi (Savaş hali ilanı ve silahlı kuvvet kullanılmasına izin verme)

Anayasanın 93. Maddesi (Türkiye Büyük Millet Meclisinin faaliyetleri ile ilgili hükümler – Toplanma ve tatil)

(Değişik birinci fıkra: 23/7/1995 – 4121/11 md.) Türkiye Büyük Millet Meclisi, her yıl Ekim ayının ilk günü kendiliğinden toplanır. Meclis, bir yasama yılında en çok üç ay tatil yapabilir; ara verme veya tatil sırasında, doğrudan doğruya veya Bakanlar Kurulunun istemi

Devamı » Anayasanın 93. Maddesi (Türkiye Büyük Millet Meclisinin faaliyetleri ile ilgili hükümler – Toplanma ve tatil)

Anayasanın 94. Maddesi (Başkanlık Divanı)

Türkiye Büyük Millet Meclisinin Başkanlık Divanı, Meclis üyeleri arasından seçilen Meclis Başkanı, Başkanvekilleri, Katip üyeler ve İdare Amirlerinden oluşur. Başkanlık Divanı, Meclisteki siyasi parti gruplarının üye sayısı oranında Divana katılmalarını sağlayacak şekilde kurulur. Siyasi parti grupları Başkanlık için aday gösteremezler.

Devamı » Anayasanın 94. Maddesi (Başkanlık Divanı)

Anayasanın 95. Maddesi (İçtüzük siyasi parti grupları ve kolluk işleri)

Türkiye Büyük Millet Meclisi, çalışmalarını, kendi yaptığı içtüzük hükümlerine göre yürütür. İçtüzük hükümleri, siyasi parti gruplarının, Meclisin bütün faaliyetlerine üye sayısı oranında katılmalarını sağlayacak yolda düzenlenir. Siyasi parti grupları, en az yirmi üyeden meydana gelir. Türkiye Büyük Millet Meclisinin bütün

Devamı » Anayasanın 95. Maddesi (İçtüzük siyasi parti grupları ve kolluk işleri)