Anayasanın 130. Maddesi (Yükseköğretim kurumları ve üst kuruluşları – Yükseköğretim kurumları)

Çağdaş eğitim-öğretim esaslarına dayanan bir düzen içinde milletin ve ülkenin ihtiyaçlarına uygun insan gücü yetiştirmek amacı ile; ortaöğretime dayalı çeşitli düzeylerde eğitim-öğretim, bilimsel araştırma, yayın ve danışmanlık yapmak, ülkeye ve insanlığa hizmet etmek üzere çeşitli birimlerden oluşan kamu tüzelkişiliğine ve

Devamı » Anayasanın 130. Maddesi (Yükseköğretim kurumları ve üst kuruluşları – Yükseköğretim kurumları)

Anayasanın 90. Maddesi (Milletlerarası andlaşmaları uygun bulma)

Türkiye Cumhuriyeti adına yabancı devletlerle ve milletlerarası kuruluşlarla yapılacak andlaşmaların onaylanması, Türkiye Büyük Millet Meclisinin onaylamayı bir kanunla uygun bulmasına bağlıdır. Ekonomik, ticari veya teknik ilişkileri düzenleyen ve süresi bir yılı aşmayan andlaşmalar, Devlet Maliyesi bakımından bir yüklenme getirmemek, kişi

Devamı » Anayasanın 90. Maddesi (Milletlerarası andlaşmaları uygun bulma)

Anayasanın 101. Maddesi (Cumhurbaşkanı Nitelikleri ve tarafsızlığı)

(Değişik: 31/5/2007-5678/4 md.) (1) Cumhurbaşkanı, kırk yaşını doldurmuş ve yüksek öğrenim yapmış Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri veya bu niteliklere ve milletvekili seçilme yeterliğine sahip Türk vatandaşları arasından, halk tarafından seçilir. Cumhurbaşkanının görev süresi beş yıldır. Bir kimse en fazla

Devamı » Anayasanın 101. Maddesi (Cumhurbaşkanı Nitelikleri ve tarafsızlığı)

Anayasanın 122. Maddesi (Olağanüstü yönetim usulleri – Sıkıyönetim, seferberlik ve savaş hali)

Anayasanın tanıdığı hür demokrasi düzenini veya temel hak ve hürriyetleri ortadan kaldırmaya yönelen ve olağanüstü hal ilanını gerektiren hallerden daha vahim şiddet hareketlerinin yaygınlaşması veya savaş hali, savaşı gerektirecek bir durumun başgöstermesi, ayaklanma olması veya vatan veya Cumhuriyete karşı kuvvetli

Devamı » Anayasanın 122. Maddesi (Olağanüstü yönetim usulleri – Sıkıyönetim, seferberlik ve savaş hali)

Anayasanın 163. Maddesi (Bütçelerde değişiklik yapılabilme esasları)

Merkezî yönetim bütçesiyle verilen ödenek, harcanabilecek miktarın sınırını gösterir. Harcanabilecek miktar sınırının Bakanlar Kurulu kararıyla aşılabileceğine dair bütçelere hüküm konulamaz. Bakanlar Kuruluna kanun hükmünde kararname ile bütçede değişiklik yapmak yetkisi verilemez. Cari yıl bütçesindeki ödenek artışını öngören değişiklik tasarılarında ve

Devamı » Anayasanın 163. Maddesi (Bütçelerde değişiklik yapılabilme esasları)