Anayasanın 111. Maddesi (Bakanlar Kurulu – Görev sırasında güvenoyu)

Başbakan, gerekli görürse, Bakanlar Kurulunda görüştükten sonra, Türkiye Büyük Millet Meclisinden güven isteyebilir. Güven istemi, Türkiye Büyük Millet Meclisine bildirilmesinden bir tam gün geçmedikçe görüşülemez ve görüşmelerin bitiminden bir tam gün geçmedikçe oya konulamaz. Güven istemi, ancak üye tamsayısının salt

Devamı » Anayasanın 111. Maddesi (Bakanlar Kurulu – Görev sırasında güvenoyu)

Anayasanın 175. Maddesi (Anayasanın değiştirilmesi, seçimlere ve halkoylamasına katılma)

(Değişik: 17/5/1987-3361/3 md.) (1) Anayasanın değiştirilmesi Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tamsayısının en az üçte biri tarafından yazıyla teklif edilebilir. Anayasanın değiştirilmesi hakkındaki teklifler Genel Kurulda iki defa görüşülür. Değiştirme teklifinin kabulü Meclisin üye tamsayısının beşte üç çoğunluğunun gizli oyuyla

Devamı » Anayasanın 175. Maddesi (Anayasanın değiştirilmesi, seçimlere ve halkoylamasına katılma)

Anayasanın 145. Maddesi (Askeri yargı)

(Değişik: 7/5/2010-5982/15 md.) Askerî yargı, askerî mahkemeler ve disiplin mahkemeleri tarafından yürütülür. Bu mahkemeler; asker kişiler tarafından işlenen askerî suçlar ile bunların asker kişiler aleyhine veya askerlik hizmet ve görevleriyle ilgili olarak işledikleri suçlara ait davalara bakmakla görevlidir. Devletin güvenliğine,

Devamı » Anayasanın 145. Maddesi (Askeri yargı)

Anayasanın 113. Maddesi (Bakanlıkların kurulması ve bakanlar)

Bakanlıkların kurulması, kaldırılması, görevleri, yetkileri ve teşkilatı kanunla düzenlenir. Açık olan bakanlıklarla izinli veya özürlü olan bir bakana, diğer bir bakan geçici olarak vekillik eder. Ancak, bir bakan birden fazlasına vekillik edemez. Türkiye Büyük Millet Meclisi kararı ile Yüce Divana

Devamı » Anayasanın 113. Maddesi (Bakanlıkların kurulması ve bakanlar)

Anayasanın 137. Maddesi (Kanunsuz emir)

Kamu hizmetlerinde herhangi bir sıfat ve suretle çalışmakta olan kimse, üstünden aldığı emri, yönetmelik, tüzük, kanun veya Anayasa hükümlerine aykırı görürse, yerine getirmez ve bu aykırılığı o emri verene bildirir. Ancak, üstü emrinde ısrar eder ve bu emrini yazı ile

Devamı » Anayasanın 137. Maddesi (Kanunsuz emir)

Anayasanın 119. Maddesi (Olağanüstü yönetim usulleri – Olağanüstü haller – Tabii afet ve ağır ekonomik bunalım sebebiyle olağanüstü hal ilanı)

Tabii afet, tehlikeli salgın hastalıklar veya ağır ekonomik bunalım hallerinde, Cumhurbaşkanı başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu, yurdun bir veya birden fazla bölgesinde veya bütününde süresi altı ayı geçmemek üzere olağanüstü hal ilan edebilir.

Geçici Madde 1

Anayasanın halkoylaması sonucu, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası olarak kabul edildiğinin usulünce ilanı ile birlikte, halkoylaması tarihindeki Milli Güvenlik Konseyi Başkanı ve Devlet Başkanı, Cumhurbaşkanı sıfatını kazanarak, yedi yıllık bir dönem için, Anayasa ile Cumhurbaşkanına tanınan görevleri yerine getirir ve yetkileri kullanır.

Devamı » Geçici Madde 1

Anayasanın 144. Maddesi (Adalet hizmetlerinin denetimi)

(Değişik: 7/5/2010-5982/14 md.) (1) Adalet hizmetleri ile savcıların idarî görevleri yönünden Adalet Bakanlığınca denetimi, adalet müfettişleri ile hâkim ve savcı mesleğinden olan iç denetçiler; araştırma, inceleme ve soruşturma işlemleri ise adalet müfettişleri eliyle yapılır. Buna ilişkin usul ve esaslar kanunla

Devamı » Anayasanın 144. Maddesi (Adalet hizmetlerinin denetimi)