Anayasanın 138. Maddesi (Mahkemelerin bağımsızlığı)

Hakimler, görevlerinde bağımsızdırlar; Anayasaya, kanuna ve hukuka uygun olarak vicdanı kanaatlerine göre hüküm verirler. Hiçbir organ, makam, merci veya kişi, yargı yetkisinin kullanılmasında mahkemelere ve hakimlere emir ve talimat veremez; genelge gönderemez; tavsiye ve telkinde bulunamaz. Görülmekte olan bir dava

Devamı » Anayasanın 138. Maddesi (Mahkemelerin bağımsızlığı)

Anayasanın 177. Maddesi (Anayasanın yürürlüğe girmesi)

Bu Anayasa, halkoylaması sonucu kabul edilip Resmi Gazetede yayımlanması ile Türkiye Cumhuriyeti Anayasası olur ve aşağıda gösterilen istisnalar ile bu istisnaların yürürlüğe girmesine ait hükümler dışında bütünüyle yürürlüğe girer.          a) İKİNCİ KISIM II. Bölümdeki; kişi hürriyeti ve

Devamı » Anayasanın 177. Maddesi (Anayasanın yürürlüğe girmesi)

Anayasanın 153. Maddesi (Anayasa Mahkemesinin kararları)

Anayasa Mahkemesinin kararları kesindir. İptal kararları gerekçesi yazılmadan açıklanamaz. Anayasa Mahkemesi bir kanun veya kanun hükmünde kararnamenin tamamını veya bir hükmünü iptal ederken, kanun koyucu gibi hareketle, yeni bir uygulamaya yol açacak biçimde hüküm tesis edemez. Kanun, kanun hükmünde kararname

Devamı » Anayasanın 153. Maddesi (Anayasa Mahkemesinin kararları)

Anayasanın 167. Maddesi (Piyasaların denetimi ve dış ticaretin düzenlenmesi)

Devlet, para, kredi, sermaye, mal ve hizmet piyasalarının sağlıklı ve düzenli işlemelerini sağlayıcı ve geliştirici tedbirleri alır; piyasalarda fiili veya anlaşma sonucu doğacak tekelleşme ve kartelleşmeyi önler. Dış ticaretin ülke ekonomisinin yararına olmak üzere düzenlenmesi amacıyla ithalat, ihracat ve diğer

Devamı » Anayasanın 167. Maddesi (Piyasaların denetimi ve dış ticaretin düzenlenmesi)

Anayasanın 160. Maddesi (Sayıştay)

Sayıştay, merkezî yönetim bütçesi kapsamındaki kamu idareleri ile sosyal güvenlik kurumlarının bütün gelir ve giderleri ile mallarını Türkiye Büyük Millet Meclisi adına denetlemek ve sorumluların hesap ve işlemlerini kesin hükme bağlamak ve kanunlarla verilen inceleme, denetleme ve hükme bağlama işlerini

Devamı » Anayasanın 160. Maddesi (Sayıştay)

Anayasanın 79. Maddesi (Seçimlerin genel yönetim ve denetimi)

Seçimler, yargı organlarının genel yönetim ve denetimi altında yapılır. Seçimlerin başlamasından bitimine kadar, seçimin düzen içinde yönetimi ve dürüstlüğü ile ilgili bütün işlemleri yapma ve yaptırma, seçim süresince ve seçimden sonra seçim konularıyla ilgili bütün yolsuzlukları, şikayet ve itirazları inceleme

Devamı » Anayasanın 79. Maddesi (Seçimlerin genel yönetim ve denetimi)

Anayasanın 141. Maddesi (Duruşmaların açık ve kararların gerekçeli olması)

Mahkemelerde duruşmalar herkese açıktır. Duruşmaların bir kısmının veya tamamının kapalı yapılmasına ancak genel ahlakın veya kamu güvenliğinin kesin olarak gerekli kıldığı hallerde karar verilebilir. Küçüklerin yargılanması hakkında kanunla özel hükümler konulur. Bütün mahkemelerin her türlü kararları gerekçeli olarak yazılır. Davaların

Devamı » Anayasanın 141. Maddesi (Duruşmaların açık ve kararların gerekçeli olması)

Anayasanın 38. Maddesi (Suç ve cezalara ilişkin esaslar)

Kimse, işlendiği zaman yürürlükte bulunan kanunun suç saymadığı bir fiilden dolayı cezalandırılamaz; kimseye suçu işlediği zaman kanunda o suç için konulmuş olan cezadan daha ağır bir ceza verilemez. Suç ve ceza zamanaşımı ile ceza mahkumiyetinin sonuçları konusunda da yukarıdaki fıkra

Devamı » Anayasanın 38. Maddesi (Suç ve cezalara ilişkin esaslar)