Anayasanın 81. Maddesi (Andiçme)

Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, göreve başlarken aşağıdaki şekilde andiçerler: Devletin varlığı ve bağımsızlığını vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü, milletin kayıtsız ve şartsız egemenliğini koruyacağıma; hukukun üstünlüğüne, demokratik ve laik Cumhuriyete ve Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı kalacağıma; toplumun huzur

Devamı » Anayasanın 81. Maddesi (Andiçme)

Anayasanın 68. Maddesi (Parti kurma, partilere girme ve partilerden ayrılma)

(2) Vatandaşlar, siyasi parti kurma ve usulüne göre partilere girme ve partilerden ayrılma hakkına sahiptir. Parti üyesi olabilmek için onsekiz yaşını doldurmuş olmak gerekir. Siyasi partiler, demokratik siyasi hayatın vazgeçilmez unsurlarıdır. Siyasi partiler önceden izin almadan kurulurlar ve Anayasa ve

Devamı » Anayasanın 68. Maddesi (Parti kurma, partilere girme ve partilerden ayrılma)

Anayasanın 106. Maddesi (Cumhurbaşkanına vekillik etme)

Cumhurbaşkanının hastalık ve yurt dışına çıkma gibi sebeplerle geçici olarak görevinden ayrılması hallerinde, görevine dönmesine kadar, ölüm, çekilme veya başka bir sebeple Cumhurbaşkanlığı makamının boşalması halinde de yenisi seçilinceye kadar, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Cumhurbaşkanlığına vekillik eder ve Cumhurbaşkanına

Devamı » Anayasanın 106. Maddesi (Cumhurbaşkanına vekillik etme)

Anayasanın 101. Maddesi (Cumhurbaşkanı Nitelikleri ve tarafsızlığı)

(Değişik: 31/5/2007-5678/4 md.) (1) Cumhurbaşkanı, kırk yaşını doldurmuş ve yüksek öğrenim yapmış Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri veya bu niteliklere ve milletvekili seçilme yeterliğine sahip Türk vatandaşları arasından, halk tarafından seçilir. Cumhurbaşkanının görev süresi beş yıldır. Bir kimse en fazla

Devamı » Anayasanın 101. Maddesi (Cumhurbaşkanı Nitelikleri ve tarafsızlığı)

Anayasanın 152. Maddesi (Anayasa Mahkemesi – Anayasaya aykırılığın diğer mahkemelerde ileri sürülmesi)

Bir davaya bakmakta olan mahkeme, uygulanacak bir kanun veya kanun hükmünde kararnamenin hükümlerini Anayasaya aykırı görürse veya taraflardan birinin ileri sürdüğü aykırılık iddiasının ciddi olduğu kanısına varırsa, Anayasa Mahkemesinin bu konuda vereceği karara kadar davayı geri bırakır. Mahkeme, Anayasaya aykırılık

Devamı » Anayasanın 152. Maddesi (Anayasa Mahkemesi – Anayasaya aykırılığın diğer mahkemelerde ileri sürülmesi)

Anayasanın 114. Maddesi (Seçimlerde geçici Bakanlar Kurulu)

Türkiye Büyük Millet Meclisi genel seçimlerinden önce, Adalet, İçişleri ve Ulaştırma bakanları çekilir. Seçimin başlangıç tarihinden üç gün önce; seçim dönemi bitmeden seçimin yenilenmesine karar verilmesi halinde ise, bu karardan başlayarak beş gün içinde, bu bakanlıklara Türkiye Büyük Millet Meclisi

Devamı » Anayasanın 114. Maddesi (Seçimlerde geçici Bakanlar Kurulu)

Anayasanın 77. Maddesi (Türkiye Büyük Millet Meclisinin seçim dönemi)

Türkiye Büyük Millet Meclisinin seçimleri dört yılda bir yapılır. (1)(2) Meclis, bu süre dolmadan seçimin yenilenmesine karar verebileceği gibi, Anayasada belirtilen şartlar altında Cumhurbaşkanınca verilecek karara göre de seçimler yenilenir. Süresi biten milletvekili yeniden seçilebilir. Yenilenmesine karar verilen Meclisin yetkileri,

Devamı » Anayasanın 77. Maddesi (Türkiye Büyük Millet Meclisinin seçim dönemi)