Anayasanın 21. Maddesi (Konut dokunulmazlığı)

(Değişik: 3/10/2001-4709/6 md.) Kimsenin konutuna dokunulamaz. Millî güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlık ve genel ahlâkın korunması veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması sebeplerinden biri veya birkaçına bağlı olarak usulüne göre verilmiş hâkim kararı olmadıkça; yine bu sebeplere

Devamı » Anayasanın 21. Maddesi (Konut dokunulmazlığı)

Anayasanın 113. Maddesi (Bakanlıkların kurulması ve bakanlar)

Bakanlıkların kurulması, kaldırılması, görevleri, yetkileri ve teşkilatı kanunla düzenlenir. Açık olan bakanlıklarla izinli veya özürlü olan bir bakana, diğer bir bakan geçici olarak vekillik eder. Ancak, bir bakan birden fazlasına vekillik edemez. Türkiye Büyük Millet Meclisi kararı ile Yüce Divana

Devamı » Anayasanın 113. Maddesi (Bakanlıkların kurulması ve bakanlar)

Anayasanın 102. Maddesi (Cumhurbaşkanı Seçimi)

(Değişik: 31/5/2007-5678/5 md.) (1) Cumhurbaşkanı seçimi, Cumhurbaşkanının görev süresinin dolmasından önceki altmış gün içinde; makamın herhangi bir sebeple boşalması halinde ise boşalmayı takip eden altmış gün içinde tamamlanır. Genel oyla yapılacak seçimde, geçerli oyların salt çoğunluğunu alan aday Cumhurbaşkanı seçilmiş

Devamı » Anayasanın 102. Maddesi (Cumhurbaşkanı Seçimi)

Anayasanın 46. Maddesi (Kamulaştırma)

(Değişik:3/10/2001-4709/18 md) Devlet ve kamu tüzel kişileri; kamu yararının gerektirdiği hallerde, gerçek karşılıklarını peşin ödemek şartıyla, özel mülkiyette bulunan taşınmaz malların tamamını veya bir kısmını, kanunla gösterilen esas ve usullere göre, kamulaştırmaya ve bunlar üzerinde idarî irtifaklar kurmaya yetkilidir. Kamulaştırma

Devamı » Anayasanın 46. Maddesi (Kamulaştırma)

Anayasanın 74. Maddesi (Dilekçe, bilgi edinme ve kamu denetçisine başvurma hakkı)

(1) Vatandaşlar (Ek ibare:3/10/2001-4709/26 md.) ve karşılıklılık esası gözetilmek kaydıyla Türkiye’de ikamet eden yabancılar kendileriyle veya kamu ile ilgili dilek ve şikayetleri hakkında, yetkili makamlara ve Türkiye Büyük Millet Meclisine yazı ile başvurma hakkına sahiptir. Kendileriyle ilgili başvurmaların sonucu, (Ek ibare:3/10/2001-4709/26

Devamı » Anayasanın 74. Maddesi (Dilekçe, bilgi edinme ve kamu denetçisine başvurma hakkı)

Anayasanın 174. Maddesi (İnkılap kanunlarının korunması)

Anayasanın hiçbir hükmü, Türk toplumunu çağdaş uygarlık seviyesinin üstüne çıkarma ve Türkiye Cumhuriyetinin laiklik niteliğini koruma amacını güden, aşağıda gösterilen inkılap kanunlarının, Anayasanın halkoyu ile kabul edildiği tarihte yürürlükte bulunan hükümlerinin, Anayasaya aykırı olduğu şeklinde anlaşılamaz ve yorumlanamaz: 3 Mart

Devamı » Anayasanın 174. Maddesi (İnkılap kanunlarının korunması)

Anayasanın 140. Maddesi (Hakimlik ve savcılık mesleği)

Hakimler ve savcılar adli ve idari yargı hakim ve savcıları olarak görev yaparlar. Bu görevler meslekten hakim ve savcılar eliyle yürütülür. Hakimler, mahkemelerin bağımsızlığı ve hakimlik teminatı esaslarına göre görev ifa ederler. Hakim ve savcıların nitelikleri, atanmaları, hakları ve ödevleri,

Devamı » Anayasanın 140. Maddesi (Hakimlik ve savcılık mesleği)

Anayasanın 127. Maddesi (Mahalli idareler)

Mahalli idareler; il, belediye veya köy halkının mahalli müşterek ihtiyaçlarını karşılamak üzere kuruluş esasları kanunla belirtilen ve karar organları, gene kanunda gösterilen, seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan kamu tüzelkişileridir. Mahalli idarelerin kuruluş ve görevleri ile yetkileri, yerinden yönetim ilkesine uygun olarak

Devamı » Anayasanın 127. Maddesi (Mahalli idareler)

Anayasanın 161. Maddesi (Bütçenin hazırlanması ve uygulanması)

Devletin ve kamu iktisadi teşebbüsleri dışındaki kamu tüzel kişilerinin harcamaları, yıllık bütçelerle yapılır. (Değişik ikinci fıkra: 29/10/2005-5428/3 md.) Malî yıl başlangıcı ile merkezi yönetim bütçesinin hazırlanması, uygulanması ve kontrolü kanunla düzenlenir. Kanun, kalkınma planları ile ilgili yatırımlar veya bir yıldan fazla

Devamı » Anayasanın 161. Maddesi (Bütçenin hazırlanması ve uygulanması)