Geçici Madde 13

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna Yargıtaydan seçilmesi gereken bir asıl ve bir yedek üyenin seçimleri Anayasa’nın yürürlüğe girdiği tarihi izleyen yirmi gün içinde yapılır. Seçilen üyeler göreve başlayıncaya kadar Kurul, toplantı yeter sayısını oluşturacak yedek üyenin katılmasıyla çalışmalarını yapar.

Anayasanın 29. Maddesi (Süreli ve süresiz yayın hakkı)

Süreli veya süresiz yayın önceden izin alma ve mali teminat yatırma şartına bağlanamaz. Süreli yayın çıkarabilmek için kanunun gösterdiği bilgi ve belgelerin, kanunda belirtilen yetkili mercie verilmesi yeterlidir. Bu bilgi ve belgelerin kanuna aykırılığının tesbiti halinde yetkili merci, yayının durdurulması

Devamı » Anayasanın 29. Maddesi (Süreli ve süresiz yayın hakkı)

Anayasanın 135. Maddesi (Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları)

Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve üst kuruluşları; belli bir mesleğe mensup olanların müşterek ihtiyaçlarını karşılamak, mesleki faaliyetlerini kolaylaştırmak, mesleğin genel menfaatlere uygun olarak gelişmesini sağlamak, meslek mensuplarının birbirleri ile ve halk ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hakim kılmak

Devamı » Anayasanın 135. Maddesi (Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları)

Anayasanın 5. Maddesi (Devletin temel amaç ve görevleri)

Devletin temel amaç ve görevleri, Türk milletinin bağımsızlığını ve bütünlüğünü, ülkenin bölünmezliğini, Cumhuriyeti ve demokrasiyi korumak, kişilerin ve toplumun refah, huzur ve mutluluğunu sağlamak; kişinin temel hak ve hürriyetlerini, sosyal hukuk devleti ve adalet ilkeleriyle bağdaşmayacak surette sınırlayan siyasal, ekonomik

Devamı » Anayasanın 5. Maddesi (Devletin temel amaç ve görevleri)

Anayasanın 24. Maddesi (Din ve vicdan hürriyeti)

Herkes, vicdan, dini inanç ve kanaat hürriyetine sahiptir. 14 üncü madde hükümlerine aykırı olmamak şartıyla ibadet, dini ayin ve törenler serbesttir. Kimse, ibadete, dini ayin ve törenlere katılmaya, dini inanç ve kanaatlerini açıklamaya zorlanamaz; dini inanç ve kanaatlerinden dolayı kınanamaz

Devamı » Anayasanın 24. Maddesi (Din ve vicdan hürriyeti)

Anayasanın 146. Maddesi (Yüksek mahkemeler – Anayasa Mahkemesi – Kuruluşu)

(Değişik: 7/5/2010-5982/16 md.) (1) Anayasa Mahkemesi onyedi üyeden kurulur. Türkiye Büyük Millet Meclisi; iki üyeyi Sayıştay Genel Kurulunun kendi başkan ve üyeleri arasından, her boş yer için gösterecekleri üçer aday içinden, bir üyeyi ise baro başkanlarının serbest avukatlar arasından gösterecekleri

Devamı » Anayasanın 146. Maddesi (Yüksek mahkemeler – Anayasa Mahkemesi – Kuruluşu)

Anayasanın 101. Maddesi (Cumhurbaşkanı Nitelikleri ve tarafsızlığı)

(Değişik: 31/5/2007-5678/4 md.) (1) Cumhurbaşkanı, kırk yaşını doldurmuş ve yüksek öğrenim yapmış Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri veya bu niteliklere ve milletvekili seçilme yeterliğine sahip Türk vatandaşları arasından, halk tarafından seçilir. Cumhurbaşkanının görev süresi beş yıldır. Bir kimse en fazla

Devamı » Anayasanın 101. Maddesi (Cumhurbaşkanı Nitelikleri ve tarafsızlığı)

Anayasanın 62. Maddesi (Yabancı ülkelerde çalışan Türk vatandaşları)

Devlet, yabancı ülkelerde çalışan Türk vatandaşlarının aile birliğinin, çocuklarının eğitiminin, kültürel ihtiyaçlarının ve sosyal güvenliklerinin sağlanması, anavatanla bağlarının korunması ve yurda dönüşlerinde yardımcı olunması için gereken tedbirleri alır.