Anayasanın 21. Maddesi (Konut dokunulmazlığı)

(Değişik: 3/10/2001-4709/6 md.) Kimsenin konutuna dokunulamaz. Millî güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlık ve genel ahlâkın korunması veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması sebeplerinden biri veya birkaçına bağlı olarak usulüne göre verilmiş hâkim kararı olmadıkça; yine bu sebeplere

Devamı » Anayasanın 21. Maddesi (Konut dokunulmazlığı)

Anayasanın 93. Maddesi (Türkiye Büyük Millet Meclisinin faaliyetleri ile ilgili hükümler – Toplanma ve tatil)

(Değişik birinci fıkra: 23/7/1995 – 4121/11 md.) Türkiye Büyük Millet Meclisi, her yıl Ekim ayının ilk günü kendiliğinden toplanır. Meclis, bir yasama yılında en çok üç ay tatil yapabilir; ara verme veya tatil sırasında, doğrudan doğruya veya Bakanlar Kurulunun istemi

Devamı » Anayasanın 93. Maddesi (Türkiye Büyük Millet Meclisinin faaliyetleri ile ilgili hükümler – Toplanma ve tatil)

Anayasanın 154. Maddesi (Yargıtay)

Yargıtay, adliye mahkemelerince verilen ve kanunun başka bir adli yargı merciine bırakmadığı karar ve hükümlerin son inceleme merciidir. Kanunla gösterilen belli davalara da ilk ve son derece mahkemesi olarak bakar. Yargıtay üyeleri, birinci sınıfa ayrılmış adli yargı hakim ve Cumhuriyet

Devamı » Anayasanın 154. Maddesi (Yargıtay)

Anayasanın 112. Maddesi (Bakanlar Kurulu – Görev ve Siyasi Sorumluluk)

Başbakan, Bakanlar Kurulunun başkanı olarak, Bakanlıklar arasında işbirliğini sağlar ve hükümetin genel siyasetinin yürütülmesini gözetir. Bakanlar Kurulu, bu siyasetin yürütülmesinden birlikte sorumludur. Her bakan, Başbakana karşı sorumlu olup ayrıca kendi yetkisi içindeki işlerden ve emri altındakilerin eylem ve işlemlerinden de

Devamı » Anayasanın 112. Maddesi (Bakanlar Kurulu – Görev ve Siyasi Sorumluluk)

Anayasanın 38. Maddesi (Suç ve cezalara ilişkin esaslar)

Kimse, işlendiği zaman yürürlükte bulunan kanunun suç saymadığı bir fiilden dolayı cezalandırılamaz; kimseye suçu işlediği zaman kanunda o suç için konulmuş olan cezadan daha ağır bir ceza verilemez. Suç ve ceza zamanaşımı ile ceza mahkumiyetinin sonuçları konusunda da yukarıdaki fıkra

Devamı » Anayasanın 38. Maddesi (Suç ve cezalara ilişkin esaslar)

Anayasanın 168. Maddesi (Tabii servetlerin ve kaynakların aranması ve işletilmesi)

Tabii servetler ve kaynaklar Devletin hüküm ve tasarrufu altındadır. Bunların aranması ve işletilmesi hakkı Devlete aittir. Devlet bu hakkını belli bir süre için, gerçek ve tüzelkişilere devredebilir. Hangi tabii servet ve kaynağın arama ve işletmesinin, Devletin gerçek ve tüzelkişilerle ortak

Devamı » Anayasanın 168. Maddesi (Tabii servetlerin ve kaynakların aranması ve işletilmesi)

Anayasanın 53. Maddesi (Toplu iş sözleşmesi ve toplu sözleşme hakkı)

(1) İşçiler ve işverenler, karşılıklı olarak ekonomik ve sosyal durumlarını ve çalışma şartlarını düzenlemek amacıyla toplu iş sözleşmesi yapma hakkına sahiptirler. Toplu iş sözleşmesinin nasıl yapılacağı kanunla düzenlenir. (Ek: 23/7/1995-4121/4 md.; Mülga üçüncü fıkra: 7/5/2010-5982/6 md.) (Mülga dördüncü fıkra: 7/5/2010-5982/6

Devamı » Anayasanın 53. Maddesi (Toplu iş sözleşmesi ve toplu sözleşme hakkı)

Geçici Madde 11

Anayasanın halkoyu ile kabul edildiği tarihte Anayasa Mahkemesi asıl ve yedek üyesi olanların kadroları ile görevleri devam eder. Bunlardan Anayasa Mahkemesince belli görevlere seçilenlerin bu suretle kazanmış oldukları sıfatları saklı kalır. Anayasa Mahkemesi asıl üye sayısı onbire ininceye kadar boşalan

Devamı » Geçici Madde 11