Anayasanın 77. Maddesi (Türkiye Büyük Millet Meclisinin seçim dönemi)

Türkiye Büyük Millet Meclisinin seçimleri dört yılda bir yapılır. (1)(2) Meclis, bu süre dolmadan seçimin yenilenmesine karar verebileceği gibi, Anayasada belirtilen şartlar altında Cumhurbaşkanınca verilecek karara göre de seçimler yenilenir. Süresi biten milletvekili yeniden seçilebilir. Yenilenmesine karar verilen Meclisin yetkileri,

Devamı » Anayasanın 77. Maddesi (Türkiye Büyük Millet Meclisinin seçim dönemi)

Anayasanın 21. Maddesi (Konut dokunulmazlığı)

(Değişik: 3/10/2001-4709/6 md.) Kimsenin konutuna dokunulamaz. Millî güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlık ve genel ahlâkın korunması veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması sebeplerinden biri veya birkaçına bağlı olarak usulüne göre verilmiş hâkim kararı olmadıkça; yine bu sebeplere

Devamı » Anayasanın 21. Maddesi (Konut dokunulmazlığı)

Anayasanın 61. Maddesi (Sosyal güvenlik bakımından özel olarak korunması gerekenler)

Devlet harp ve vazife şehitlerinin dul ve yetimleriyle, malül ve gazileri korur ve toplumda kendilerine yaraşır bir hayat seviyesi sağlar. Devlet, sakatların korunmalarını ve toplum hayatına intibaklarını sağlayıcı tedbirleri alır. Yaşlılar, Devletçe korunur, Yaşlılara Devlet yardımı ve sağlanacak diğer haklar

Devamı » Anayasanın 61. Maddesi (Sosyal güvenlik bakımından özel olarak korunması gerekenler)

Anayasanın 133. Maddesi (Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, radyo ve televizyon kuruluşları ve kamuyla ilişkili haber ajansları)

(Değişik: 8/7/1993 – 3913/1 md.) (1) Radyo ve televizyon istasyonları kurmak ve işletmek kanunla düzenlenecek şartlar çerçevesinde serbesttir. (Ek fıkra: 21/6/2005-5370/1 md.) Radyo ve televizyon faaliyetlerini düzenlemek ve denetlemek amacıyla kurulan Radyo ve Televizyon Üst Kurulu dokuz üyeden oluşur. Üyeler, siyasi

Devamı » Anayasanın 133. Maddesi (Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, radyo ve televizyon kuruluşları ve kamuyla ilişkili haber ajansları)

Anayasanın 95. Maddesi (İçtüzük siyasi parti grupları ve kolluk işleri)

Türkiye Büyük Millet Meclisi, çalışmalarını, kendi yaptığı içtüzük hükümlerine göre yürütür. İçtüzük hükümleri, siyasi parti gruplarının, Meclisin bütün faaliyetlerine üye sayısı oranında katılmalarını sağlayacak yolda düzenlenir. Siyasi parti grupları, en az yirmi üyeden meydana gelir. Türkiye Büyük Millet Meclisinin bütün

Devamı » Anayasanın 95. Maddesi (İçtüzük siyasi parti grupları ve kolluk işleri)

Anayasanın 69. Maddesi (Siyasi partilerin uyacakları esaslar)

Siyasi partilerin faaliyetleri, parti içi düzenlemeleri ve çalışmaları demokrasi ilkelerine uygun olur. Bu ilkelerin uygulanması kanunla düzenlenir. Siyasi partiler, ticari faaliyetlere girişemezler. Siyasi partilerin gelir ve giderlerinin amaçlarına uygun olması gereklidir. Bu kuralın uygulanması kanunla düzenlenir. Anayasa Mahkemesince siyasi partilerin

Devamı » Anayasanın 69. Maddesi (Siyasi partilerin uyacakları esaslar)

Anayasanın 93. Maddesi (Türkiye Büyük Millet Meclisinin faaliyetleri ile ilgili hükümler – Toplanma ve tatil)

(Değişik birinci fıkra: 23/7/1995 – 4121/11 md.) Türkiye Büyük Millet Meclisi, her yıl Ekim ayının ilk günü kendiliğinden toplanır. Meclis, bir yasama yılında en çok üç ay tatil yapabilir; ara verme veya tatil sırasında, doğrudan doğruya veya Bakanlar Kurulunun istemi

Devamı » Anayasanın 93. Maddesi (Türkiye Büyük Millet Meclisinin faaliyetleri ile ilgili hükümler – Toplanma ve tatil)

Anayasanın 51. Maddesi (Sendika kurma hakkı)

(Değişik: 3/10/2001-4709/20 md.) Çalışanlar ve işverenler, üyelerinin çalışma ilişkilerinde, ekonomik ve sosyal hak ve menfaatlerini korumak ve geliştirmek için önceden izin almaksızın sendikalar ve üst kuruluşlar kurma, bunlara serbestçe üye olma ve üyelikten serbestçe çekilme haklarına sahiptir. Hiç kimse bir

Devamı » Anayasanın 51. Maddesi (Sendika kurma hakkı)