Anayasanın 45. Maddesi (Tarım, hayvancılık ve bu üretim dallarında çalışanların korunması)

Devlet, tarım arazileri ile çayır ve mer’aların amaç dışı kullanılmasını ve tahribini önlemek, tarımsal üretim planlaması ilkelerine uygun olarak bitkisel ve hayvansal üretimi artırmak maksadıyla, tarım ve hayvancılıkla uğraşanların işletme araç ve gereçlerinin ve diğer girdilerinin sağlanmasını kolaylaştırır. Devlet, bitkisel

Devamı » Anayasanın 45. Maddesi (Tarım, hayvancılık ve bu üretim dallarında çalışanların korunması)

Anayasanın 34. Maddesi (Toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkı)

(Değişik: 3/10/2001-4709/13 md.) Herkes, önceden izin almadan, silahsız ve saldırısız toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkına sahiptir. Toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkı ancak, millî güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlığın ve genel ahlâkın veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin

Devamı » Anayasanın 34. Maddesi (Toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkı)

Anayasanın 118. Maddesi (Milli Güvenlik Kurulu)

(Değişik birinci fıkra: 3/10/2001-4709/32 md.) Millî Güvenlik Kurulu; Cumhurbaşkanının başkanlığında, Başbakan, Genelkurmay Başkanı, Başbakan yardımcıları, Adalet, Millî Savunma, İçişleri, Dışişleri Bakanları, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanları ve Jandarma Genel Komutanından kurulur. Gündemin özelliğine göre Kurul toplantılarına ilgili bakan ve

Devamı » Anayasanın 118. Maddesi (Milli Güvenlik Kurulu)

Anayasanın 31. Maddesi (Kamu tüzel kişilerinin elindeki basın dışı kitle haberleşme araçlarından yararlanma hakkı)

Kişiler ve siyasi partiler, kamu tüzel kişilerinin elindeki basın dışı kitle haberleşme ve yayım araçlarından yararlanma hakkına sahiptir. Bu yararlanmanın şartları ve usulleri kanunla düzenlenir. (Değişik: 3/10/2001-4709/11 md.) Kanun, millî güvenlik, kamu düzeni, genel ahlâk ve sağlığın korunması sebepleri dışında,

Devamı » Anayasanın 31. Maddesi (Kamu tüzel kişilerinin elindeki basın dışı kitle haberleşme araçlarından yararlanma hakkı)

Anayasanın 170. Maddesi (Orman köylüsünün korunması)

Ormanlar içinde veya bitişiğindeki köyler halkının kalkındırılması, ormanların ve bütünlüğünün korunması bakımlarından, ormanın gözetilmesi ve işletilmesinde Devletle bu halkın işbirliğini sağlayıcı tedbirlerle, 31/12/1981 tarihinden önce bilim ve fen bakımından orman niteliğini tamamen kaybetmiş yerlerin değerlendirilmesi; bilim ve fen bakımından orman

Devamı » Anayasanın 170. Maddesi (Orman köylüsünün korunması)

Anayasanın 147. Maddesi (Anayasa Mahkemesi – Üyelerin görev süresi ve üyeliğin sona ermesi)

(Değişik birinci fıkra: 7/5/2010-5982/17 md.) (1) Anayasa Mahkemesi üyeleri oniki yıl için seçilirler. Bir kimse iki defa Anayasa Mahkemesi üyesi seçilemez. Anayasa Mahkemesi üyeleri altmışbeş yaşını doldurunca emekliye ayrılırlar. Zorunlu emeklilik yaşından önce görev süresi dolan üyelerin başka bir görevde çalışmaları

Devamı » Anayasanın 147. Maddesi (Anayasa Mahkemesi – Üyelerin görev süresi ve üyeliğin sona ermesi)

Anayasanın 82. Maddesi (Üyelikle bağdaşmayan işler)

Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, Devlet ve diğer kamu tüzel kişilerinde ve bunlara bağlı kuruluşlarda; Devletin veya diğer kamu tüzelkişilerinin doğrudan doğruya ya da dolaylı olarak katıldığı teşebbüs ve ortaklıklarda; özel gelir kaynakları ve özel imkanları kanunla sağlanmış kamu yararına

Devamı » Anayasanın 82. Maddesi (Üyelikle bağdaşmayan işler)

Anayasanın 36. Maddesi (Hak arama hürriyeti)

Herkes, meşru vasıta ve yollardan faydalanmak suretiyle yargı mercileri önünde davacı veya davalı olarak iddia ve savunma ile adil yargılanma hakkına sahiptir.(1) Hiçbir mahkeme, görev ve yetkisi içindeki davaya bakmaktan kaçınamaz. (1)Bu fıkraya, 3/10/2001 tarih ve 4709 sayılı Kanunun 14

Devamı » Anayasanın 36. Maddesi (Hak arama hürriyeti)