Anayasanın 152. Maddesi (Anayasa Mahkemesi – Anayasaya aykırılığın diğer mahkemelerde ileri sürülmesi)

Bir davaya bakmakta olan mahkeme, uygulanacak bir kanun veya kanun hükmünde kararnamenin hükümlerini Anayasaya aykırı görürse veya taraflardan birinin ileri sürdüğü aykırılık iddiasının ciddi olduğu kanısına varırsa, Anayasa Mahkemesinin bu konuda vereceği karara kadar davayı geri bırakır. Mahkeme, Anayasaya aykırılık

Devamı » Anayasanın 152. Maddesi (Anayasa Mahkemesi – Anayasaya aykırılığın diğer mahkemelerde ileri sürülmesi)

Anayasanın 163. Maddesi (Bütçelerde değişiklik yapılabilme esasları)

Merkezî yönetim bütçesiyle verilen ödenek, harcanabilecek miktarın sınırını gösterir. Harcanabilecek miktar sınırının Bakanlar Kurulu kararıyla aşılabileceğine dair bütçelere hüküm konulamaz. Bakanlar Kuruluna kanun hükmünde kararname ile bütçede değişiklik yapmak yetkisi verilemez. Cari yıl bütçesindeki ödenek artışını öngören değişiklik tasarılarında ve

Devamı » Anayasanın 163. Maddesi (Bütçelerde değişiklik yapılabilme esasları)

Anayasanın 87. Maddesi (Türkiye Büyük Millet Meclisinin görev ve yetkileri – Genel olarak)

Türkiye Büyük Millet Meclisinin görev ve yetkileri, kanun koymak, değiştirmek ve kaldırmak; Bakanlar Kurulunu ve bakanları denetlemek; Bakanlar Kuruluna belli konularda kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi vermek; bütçe ve kesinhesap kanun tasarılarını görüşmek ve kabul etmek; para basılmasına ve savaş

Devamı » Anayasanın 87. Maddesi (Türkiye Büyük Millet Meclisinin görev ve yetkileri – Genel olarak)

Geçici Madde 9

İlk genel seçimler sonucu toplanacak Türkiye Büyük Millet Meclisinin Başkanlık Divanı kurulduktan sonra altı yıllık süre içinde yapılacak Anayasa değişikliklerini Cumhurbaşkanı, Türkiye Büyük Millet Meclisine geri gönderebilir. Bu takdirde Türkiye Büyük Millet Meclisinin geri gönderilen Anayasa değişikliği hakkındaki kanunu, aynen

Devamı » Geçici Madde 9

Anayasanın 15. Maddesi (Temel hak ve hürriyetlerin kullanılmasının durdurulması)

Savaş, seferberlik, sıkıyönetim veya olağanüstü hallerde, milletlerarası hukuktan doğan yükümlülükler ihlal edilmemek kaydıyla, durumun gerektirdiği ölçüde temel hak ve hürriyetlerin kullanılması kısmen veya tamamen durdurulabilir veya bunlar için Anayasada öngörülen güvencelere aykırı tedbirler alınabilir. Birinci fıkrada belirlenen durumlarda da, savaş

Devamı » Anayasanın 15. Maddesi (Temel hak ve hürriyetlerin kullanılmasının durdurulması)

Anayasanın 155. Maddesi (Danıştay)

Danıştay, idari mahkemelerce verilen ve kanunun başka bir idari yargı merciine bırakmadığı karar ve hükümlerin son inceleme merciidir. Kanunla gösterilen belli davalara da ilk ve son derece mahkemesi olarak bakar. (Değişik ikinci fıkra: 13/8/1999 – 4446/3 md.) Danıştay, davaları görmek,

Devamı » Anayasanın 155. Maddesi (Danıştay)

Anayasanın 28. Maddesi (Basın hürriyeti)

Basın hürdür, sansür edilemez. Basımevi kurmak izin alma ve mali teminat yatırma şartına bağlanamaz. (Mülga ikinci fıkra: 3/10/2001-4709/10 md.) Devlet, basın ve haber alma hürriyetlerini sağlayacak tedbirleri alır. Basın hürriyetinin sınırlanmasında, Anayasanın 26 ve 27 nci maddeleri hükümleri uygulanır. Devletin

Devamı » Anayasanın 28. Maddesi (Basın hürriyeti)

Anayasanın 42. Maddesi (Eğitim ve öğrenim hakkı ve ödevi)

Kimse, eğitim ve öğrenim hakkından yoksun bırakılamaz. Öğrenim hakkının kapsamı kanunla tespit edilir ve düzenlenir. Eğitim ve öğretim, Atatürk ilkeleri ve inkılapları doğrultusunda, çağdaş bilim ve eğitim esaslarına göre, Devletin gözetim ve denetimi altında yapılır. Bu esaslara aykırı eğitim ve

Devamı » Anayasanın 42. Maddesi (Eğitim ve öğrenim hakkı ve ödevi)