Anayasanın 85. Maddesi (İptal istemi)

(Değişik: 23/7/1995 – 4121/10 md.) Yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına veya milletvekilliğinin düşmesine 84 üncü maddenin birinci, üçüncü veya dördüncü fıkralarına göre karar verilmiş olması hallerinde, Meclis Genel Kurulu kararının alındığı tarihten başlayarak yedi gün içerisinde ilgili milletvekili veya bir diğer milletvekili,

Devamı » Anayasanın 85. Maddesi (İptal istemi)

Geçici Madde 1

Anayasanın halkoylaması sonucu, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası olarak kabul edildiğinin usulünce ilanı ile birlikte, halkoylaması tarihindeki Milli Güvenlik Konseyi Başkanı ve Devlet Başkanı, Cumhurbaşkanı sıfatını kazanarak, yedi yıllık bir dönem için, Anayasa ile Cumhurbaşkanına tanınan görevleri yerine getirir ve yetkileri kullanır.

Devamı » Geçici Madde 1

Anayasanın 147. Maddesi (Anayasa Mahkemesi – Üyelerin görev süresi ve üyeliğin sona ermesi)

(Değişik birinci fıkra: 7/5/2010-5982/17 md.) (1) Anayasa Mahkemesi üyeleri oniki yıl için seçilirler. Bir kimse iki defa Anayasa Mahkemesi üyesi seçilemez. Anayasa Mahkemesi üyeleri altmışbeş yaşını doldurunca emekliye ayrılırlar. Zorunlu emeklilik yaşından önce görev süresi dolan üyelerin başka bir görevde çalışmaları

Devamı » Anayasanın 147. Maddesi (Anayasa Mahkemesi – Üyelerin görev süresi ve üyeliğin sona ermesi)

Anayasanın 76. Maddesi (Milletvekili seçilme yeterliliği)

Yirmibeş yaşını dolduran her Türk milletvekili seçilebilir.(1) En az ilkokul mezunu olmayanlar, kısıtlılar, yükümlü olduğu askerlik hizmetini yapmamış olanlar, kamu hizmetinden yasaklılar, taksirli suçlar hariç toplam bir yıl veya daha fazla hapis ile ağır hapis cezasına hüküm giymiş olanlar; zimmet,

Devamı » Anayasanın 76. Maddesi (Milletvekili seçilme yeterliliği)

Anayasanın 161. Maddesi (Bütçenin hazırlanması ve uygulanması)

Devletin ve kamu iktisadi teşebbüsleri dışındaki kamu tüzel kişilerinin harcamaları, yıllık bütçelerle yapılır. (Değişik ikinci fıkra: 29/10/2005-5428/3 md.) Malî yıl başlangıcı ile merkezi yönetim bütçesinin hazırlanması, uygulanması ve kontrolü kanunla düzenlenir. Kanun, kalkınma planları ile ilgili yatırımlar veya bir yıldan fazla

Devamı » Anayasanın 161. Maddesi (Bütçenin hazırlanması ve uygulanması)

Anayasanın 49. Maddesi (Çalışma hakkı ve ödevi)

Çalışma, herkesin hakkı ve ödevidir. (Değişik: 3/10/2001-4709/19 md.) Devlet, çalışanların hayat seviyesini yükseltmek, çalışma hayatını geliştirmek için çalışanları ve işsizleri korumak, çalışmayı desteklemek, işsizliği önlemeye elverişli ekonomik bir ortam yaratmak ve çalışma barışını sağlamak için gerekli tedbirleri alır. (Mülga: 3/10/2001-4709/19

Devamı » Anayasanın 49. Maddesi (Çalışma hakkı ve ödevi)

Anayasanın 148. Maddesi (Anayasa Mahkemesi – Görev ve yetkileri)

(2) Anayasa Mahkemesi, kanunların, kanun hükmünde kararnamelerin ve Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün Anayasaya şekil ve esas bakımlarından uygunluğunu denetler ve bireysel başvuruları karara bağlar. Anayasa değişikliklerini ise sadece şekil bakımından inceler ve denetler. Ancak, olağanüstü hallerde, sıkıyönetim ve savaş

Devamı » Anayasanın 148. Maddesi (Anayasa Mahkemesi – Görev ve yetkileri)

Anayasanın 102. Maddesi (Cumhurbaşkanı Seçimi)

(Değişik: 31/5/2007-5678/5 md.) (1) Cumhurbaşkanı seçimi, Cumhurbaşkanının görev süresinin dolmasından önceki altmış gün içinde; makamın herhangi bir sebeple boşalması halinde ise boşalmayı takip eden altmış gün içinde tamamlanır. Genel oyla yapılacak seçimde, geçerli oyların salt çoğunluğunu alan aday Cumhurbaşkanı seçilmiş

Devamı » Anayasanın 102. Maddesi (Cumhurbaşkanı Seçimi)

Anayasanın 47. Maddesi (Devletleştirme ve Özelleştirme)

Kamu hizmeti niteliği taşıyan özel teşebbüsler, kamu yararının zorunlu kıldığı hallerde devletleştirilebilir.(1) Devletleştirme gerçek karşılığı üzerinden yapılır. Gerçek karşılığın hesaplanma tarzı ve usulleri kanunla düzenlenir. (Ek:13/8/1999-4446/1 md.) Devletin, kamu iktisadi teşebbüslerinin ve diğer kamu tüzelkişilerinin mülkiyetinde bulunan işletme ve varlıkların

Devamı » Anayasanın 47. Maddesi (Devletleştirme ve Özelleştirme)