Anayasanın 101. Maddesi (Cumhurbaşkanı Nitelikleri ve tarafsızlığı)

(Değişik: 31/5/2007-5678/4 md.) (1) Cumhurbaşkanı, kırk yaşını doldurmuş ve yüksek öğrenim yapmış Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri veya bu niteliklere ve milletvekili seçilme yeterliğine sahip Türk vatandaşları arasından, halk tarafından seçilir. Cumhurbaşkanının görev süresi beş yıldır. Bir kimse en fazla

Devamı » Anayasanın 101. Maddesi (Cumhurbaşkanı Nitelikleri ve tarafsızlığı)

Anayasanın 102. Maddesi (Cumhurbaşkanı Seçimi)

(Değişik: 31/5/2007-5678/5 md.) (1) Cumhurbaşkanı seçimi, Cumhurbaşkanının görev süresinin dolmasından önceki altmış gün içinde; makamın herhangi bir sebeple boşalması halinde ise boşalmayı takip eden altmış gün içinde tamamlanır. Genel oyla yapılacak seçimde, geçerli oyların salt çoğunluğunu alan aday Cumhurbaşkanı seçilmiş

Devamı » Anayasanın 102. Maddesi (Cumhurbaşkanı Seçimi)

Anayasanın 103. Maddesi (Cumhurbaşkanının Andiçmesi)

Cumhurbaşkanı, görevine başlarken Türkiye Büyük Millet Meclisi önünde aşağıdaki şekilde andiçer: Cumhurbaşkanı sıfatıyla, Devletin varlığı ve bağımsızlığını, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü, milletin kayıtsız ve şartsız egemenliğini koruyacağıma, Anayasaya, hukukun üstünlüğüne, demokrasiye, Atatürk ilke ve inkılaplarına ve laik Cumhuriyet ilkesine bağlı

Devamı » Anayasanın 103. Maddesi (Cumhurbaşkanının Andiçmesi)

Anayasanın 104. Maddesi (Cumhurbaşkanının Görev ve Yetkileri)

Cumhurbaşkanı Devletin başıdır. Bu sıfatla Türkiye Cumhuriyetini ve Türk Milletinin birliğini temsil eder; Anayasanın uygulanmasını, Devlet organlarının düzenli ve uyumlu çalışmasını gözetir. Bu amaçlarla Anayasanın ilgili maddelerinde gösterilen şartlara uyarak yapacağı görev ve kullanacağı yetkiler şunlardır: a) Yasama ile ilgili

Devamı » Anayasanın 104. Maddesi (Cumhurbaşkanının Görev ve Yetkileri)

Anayasanın 105. Maddesi (Cumhurbaşkanının Sorumluluk ve Sorumsuzluk Hali)

Cumhurbaşkanının, Anayasa ve diğer kanunlarda Başbakan ve ilgili bakanın imzalarına gerek olmaksızın tek başına yapabileceği belirtilen işlemleri dışındaki bütün kararları, Başbakan ve ilgili bakanlarca imzalanır; bu kararlardan Başbakan ve ilgili bakan sorumludur. Cumhurbaşkanının resen imzaladığı kararlar ve emirler aleyhine Anayasa

Devamı » Anayasanın 105. Maddesi (Cumhurbaşkanının Sorumluluk ve Sorumsuzluk Hali)

Anayasanın 106. Maddesi (Cumhurbaşkanına vekillik etme)

Cumhurbaşkanının hastalık ve yurt dışına çıkma gibi sebeplerle geçici olarak görevinden ayrılması hallerinde, görevine dönmesine kadar, ölüm, çekilme veya başka bir sebeple Cumhurbaşkanlığı makamının boşalması halinde de yenisi seçilinceye kadar, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Cumhurbaşkanlığına vekillik eder ve Cumhurbaşkanına

Devamı » Anayasanın 106. Maddesi (Cumhurbaşkanına vekillik etme)

Anayasanın 108. Maddesi (Devlet Denetleme Kurulu)

İdarenin hukuka uygunluğunun, düzenli ve verimli şekilde yürütülmesinin ve geliştirilmesinin sağlanması amacıyla, Cumhurbaşkanlığına bağlı olarak kurulan Devlet Denetleme Kurulu, Cumhurbaşkanının isteği üzerine, tüm kamu kurum ve kuruluşlarında ve sermayesinin yarısından fazlasına bu kurum ve kuruluşların katıldığı her türlü kuruluşta, kamu

Devamı » Anayasanın 108. Maddesi (Devlet Denetleme Kurulu)

Anayasanın 109. Maddesi (Bakanlar Kurulu – Kuruluş)

Bakanlar Kurulu, Başbakan ve bakanlardan kurulur. Başbakan, Cumhurbaşkanınca, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri arasından atanır. Bakanlar, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri veya milletvekili seçilme yeterliğine sahip olanlar arasından Başbakanca seçilir ve Cumhurbaşkanınca atanır; gerektiğinde Başbakanın önerisi üzerine Cumhurbaşkanınca görevlerine son

Devamı » Anayasanın 109. Maddesi (Bakanlar Kurulu – Kuruluş)

Anayasanın 110. Maddesi (Bakanlar Kurulu – Göreve başlama ve güvenoyu)

Bakanlar Kurulunun listesi tam olarak Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulur. Türkiye Büyük Millet Meclisi tatilde ise toplantıya çağrılır. Bakanlar Kurulunun programı, kuruluşundan en geç bir hafta içinde Başbakan veya bir bakan tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisinde okunur ve güvenoyuna başvurulur.

Devamı » Anayasanın 110. Maddesi (Bakanlar Kurulu – Göreve başlama ve güvenoyu)

Anayasanın 111. Maddesi (Bakanlar Kurulu – Görev sırasında güvenoyu)

Başbakan, gerekli görürse, Bakanlar Kurulunda görüştükten sonra, Türkiye Büyük Millet Meclisinden güven isteyebilir. Güven istemi, Türkiye Büyük Millet Meclisine bildirilmesinden bir tam gün geçmedikçe görüşülemez ve görüşmelerin bitiminden bir tam gün geçmedikçe oya konulamaz. Güven istemi, ancak üye tamsayısının salt

Devamı » Anayasanın 111. Maddesi (Bakanlar Kurulu – Görev sırasında güvenoyu)