Anayasanın 112. Maddesi (Bakanlar Kurulu – Görev ve Siyasi Sorumluluk)

Başbakan, Bakanlar Kurulunun başkanı olarak, Bakanlıklar arasında işbirliğini sağlar ve hükümetin genel siyasetinin yürütülmesini gözetir. Bakanlar Kurulu, bu siyasetin yürütülmesinden birlikte sorumludur. Her bakan, Başbakana karşı sorumlu olup ayrıca kendi yetkisi içindeki işlerden ve emri altındakilerin eylem ve işlemlerinden de

Devamı » Anayasanın 112. Maddesi (Bakanlar Kurulu – Görev ve Siyasi Sorumluluk)

Anayasanın 113. Maddesi (Bakanlıkların kurulması ve bakanlar)

Bakanlıkların kurulması, kaldırılması, görevleri, yetkileri ve teşkilatı kanunla düzenlenir. Açık olan bakanlıklarla izinli veya özürlü olan bir bakana, diğer bir bakan geçici olarak vekillik eder. Ancak, bir bakan birden fazlasına vekillik edemez. Türkiye Büyük Millet Meclisi kararı ile Yüce Divana

Devamı » Anayasanın 113. Maddesi (Bakanlıkların kurulması ve bakanlar)

Anayasanın 114. Maddesi (Seçimlerde geçici Bakanlar Kurulu)

Türkiye Büyük Millet Meclisi genel seçimlerinden önce, Adalet, İçişleri ve Ulaştırma bakanları çekilir. Seçimin başlangıç tarihinden üç gün önce; seçim dönemi bitmeden seçimin yenilenmesine karar verilmesi halinde ise, bu karardan başlayarak beş gün içinde, bu bakanlıklara Türkiye Büyük Millet Meclisi

Devamı » Anayasanın 114. Maddesi (Seçimlerde geçici Bakanlar Kurulu)

Anayasanın 116. Maddesi (Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimlerinin Cumhurbaşkanınca yenilenmesi)

Bakanlar Kurulunun, 110 uncu maddede belirtilen güvenoyunu alamaması ve 99 uncu veya 111 inci maddeler uyarınca güvensizlik oyuyla düşürülmesi hallerinde; kırkbeş gün içinde yeni Bakanlar Kurulu kurulamadığı veya kurulduğu halde güvenoyu alamadığı takdirde Cumhurbaşkanı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanına danışarak,

Devamı » Anayasanın 116. Maddesi (Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimlerinin Cumhurbaşkanınca yenilenmesi)

Anayasanın 117. Maddesi (Milli Savunma – Başkomutanlık ve Genelkurmay Başkanlığı)

Başkomutanlık, Türkiye Büyük Millet Meclisinin manevi varlığından ayrılamaz ve Cumhurbaşkanı tarafından temsil olunur. Milli güvenliğin sağlanmasından ve Silahlı Kuvvetlerin yurt savunmasına hazırlanmasından, Türkiye Büyük Millet Meclisine karşı, Bakanlar Kurulu sorumludur. Genelkurmay Başkanı; Silahlı Kuvvetlerin komutanı olup, savaşta Başkomutanlık görevlerini Cumhurbaşkanlığı

Devamı » Anayasanın 117. Maddesi (Milli Savunma – Başkomutanlık ve Genelkurmay Başkanlığı)

Anayasanın 118. Maddesi (Milli Güvenlik Kurulu)

(Değişik birinci fıkra: 3/10/2001-4709/32 md.) Millî Güvenlik Kurulu; Cumhurbaşkanının başkanlığında, Başbakan, Genelkurmay Başkanı, Başbakan yardımcıları, Adalet, Millî Savunma, İçişleri, Dışişleri Bakanları, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanları ve Jandarma Genel Komutanından kurulur. Gündemin özelliğine göre Kurul toplantılarına ilgili bakan ve

Devamı » Anayasanın 118. Maddesi (Milli Güvenlik Kurulu)

Anayasanın 119. Maddesi (Olağanüstü yönetim usulleri – Olağanüstü haller – Tabii afet ve ağır ekonomik bunalım sebebiyle olağanüstü hal ilanı)

Tabii afet, tehlikeli salgın hastalıklar veya ağır ekonomik bunalım hallerinde, Cumhurbaşkanı başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu, yurdun bir veya birden fazla bölgesinde veya bütününde süresi altı ayı geçmemek üzere olağanüstü hal ilan edebilir.

Anayasanın 120. Maddesi (Olağanüstü yönetim usulleri – Şiddet olaylarının yaygınlaşması ve kamu düzeninin ciddi şekilde bozulması sebepleriyle olağanüstü hal ilanı)

Anayasa ile kurulan hür demokrasi düzenini veya temel hak ve hürriyetleri ortadan kaldırmaya yönelik yaygın şiddet hareketlerine ait ciddi belirtilerin ortaya çıkması veya şiddet olayları sebebiyle kamu düzeninin ciddi şekilde bozulması hallerinde, Cumhurbaşkanı başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu, Milli Güvenlik Kurulunun

Devamı » Anayasanın 120. Maddesi (Olağanüstü yönetim usulleri – Şiddet olaylarının yaygınlaşması ve kamu düzeninin ciddi şekilde bozulması sebepleriyle olağanüstü hal ilanı)

Anayasanın 121. Maddesi (Olağanüstü yönetim usulleri – Olağanüstü hallerle ilgili düzenleme)

Anayasanın 119 ve 120 nci maddeleri uyarınca olağanüstü hal ilanına karar verilmesi durumunda, bu karar Resmi Gazetede yayımlanır ve hemen Türkiye Büyük Millet Meclisinin onayına sunulur. Türkiye Büyük Millet Meclisi tatilde ise derhal toplantıya çağırılır. Meclis, olağanüstü hal süresini değiştirebilir,

Devamı » Anayasanın 121. Maddesi (Olağanüstü yönetim usulleri – Olağanüstü hallerle ilgili düzenleme)