Anayasanın 122. Maddesi (Olağanüstü yönetim usulleri – Sıkıyönetim, seferberlik ve savaş hali)

Anayasanın tanıdığı hür demokrasi düzenini veya temel hak ve hürriyetleri ortadan kaldırmaya yönelen ve olağanüstü hal ilanını gerektiren hallerden daha vahim şiddet hareketlerinin yaygınlaşması veya savaş hali, savaşı gerektirecek bir durumun başgöstermesi, ayaklanma olması veya vatan veya Cumhuriyete karşı kuvvetli

Devamı » Anayasanın 122. Maddesi (Olağanüstü yönetim usulleri – Sıkıyönetim, seferberlik ve savaş hali)

Anayasanın 123. Maddesi (İdare – İdarenin esasları – İdarenin bütünlüğü ve kamu tüzelkişiliği)

İdare, kuruluş ve görevleriyle bir bütündür ve kanunla düzenlenir. İdarenin kuruluş ve görevleri, merkezden yönetim ve yerinden yönetim esaslarına dayanır. Kamu tüzelkişiliği, ancak kanunla veya kanunun açıkça verdiği yetkiye dayanılarak kurulur.

Anayasanın 124. Maddesi (İdare – İdarenin esasları – Yönetmelikler)

Başbakanlık, bakanlıklar ve kamu tüzelkişileri, kendi görev alanlarını ilgilendiren kanunların ve tüzüklerin uygulanmasını sağlamak üzere ve bunlara aykırı olmamak şartıyla, yönetmelikler çıkarabilirler. Hangi yönetmeliklerin Resmi Gazetede yayımlanacağı kanunda belirtilir.

Anayasanın 125. Maddesi (İdare – İdarenin esasları – Yargı Yolu)

İdarenin her türlü eylem ve işlemlerine karşı yargı yolu açıktır. (Ek hüküm: 13/8/1999-4446/2 md.) Kamu hizmetleri ile ilgili imtiyaz şartlaşma ve sözleşmelerinde bunlardan doğan uyuşmazlıkların milli veya milletlerarası tahkim yoluyla çözülmesi öngörülebilir. Milletlerarası tahkime ancak yabancılık unsuru taşıyan uyuşmazlıklar için gidilebilir.

Devamı » Anayasanın 125. Maddesi (İdare – İdarenin esasları – Yargı Yolu)

Anayasanın 126. Maddesi (İdarenin kuruluşu – Merkezi idare)

Türkiye, merkezi idare kuruluşu bakımından, coğrafya durumuna, ekonomik şartlara ve kamu hizmetlerinin gereklerine göre, illere; iller de diğer kademeli bölümlere ayırılır. İllerin idaresi yetki genişliği esasına dayanır. Kamu hizmetlerinin görülmesinde verim ve uyum sağlamak amacıyla, birden çok ili içine alan

Devamı » Anayasanın 126. Maddesi (İdarenin kuruluşu – Merkezi idare)

Anayasanın 127. Maddesi (Mahalli idareler)

Mahalli idareler; il, belediye veya köy halkının mahalli müşterek ihtiyaçlarını karşılamak üzere kuruluş esasları kanunla belirtilen ve karar organları, gene kanunda gösterilen, seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan kamu tüzelkişileridir. Mahalli idarelerin kuruluş ve görevleri ile yetkileri, yerinden yönetim ilkesine uygun olarak

Devamı » Anayasanın 127. Maddesi (Mahalli idareler)

Anayasanın 128. Maddesi (Kamu hizmeti görevlileriyle ilgili hükümler – Genel İlkeler)

Devletin, kamu iktisadi teşebbüsleri ve diğer kamu tüzelkişilerinin genel idare esaslarına göre yürütmekle yükümlü oldukları kamu hizmetlerinin gerektirdiği asli ve sürekli görevler, memurlar ve diğer kamu görevlileri eliyle görülür. Memurların ve diğer kamu görevlilerinin nitelikleri, atanmaları, görev ve yetkileri, hakları

Devamı » Anayasanın 128. Maddesi (Kamu hizmeti görevlileriyle ilgili hükümler – Genel İlkeler)

Anayasanın 129. Maddesi (Kamu hizmeti görevlileriyle ilgili hükümler – Görev ve sorumlulukları, disiplin kovuşturulmasında güvence)

Memurlar ve diğer kamu görevlileri Anayasa ve kanunlara sadık kalarak faaliyette bulunmakla yükümlüdürler. Memurlar ve diğer kamu görevlileri ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve bunların üst kuruluşları mensuplarına savunma hakkı tanınmadıkça disiplin cezası verilemez. (Değişik üçüncü fıkra: 7/5/2010-5982/13 md.)

Devamı » Anayasanın 129. Maddesi (Kamu hizmeti görevlileriyle ilgili hükümler – Görev ve sorumlulukları, disiplin kovuşturulmasında güvence)

Anayasanın 130. Maddesi (Yükseköğretim kurumları ve üst kuruluşları – Yükseköğretim kurumları)

Çağdaş eğitim-öğretim esaslarına dayanan bir düzen içinde milletin ve ülkenin ihtiyaçlarına uygun insan gücü yetiştirmek amacı ile; ortaöğretime dayalı çeşitli düzeylerde eğitim-öğretim, bilimsel araştırma, yayın ve danışmanlık yapmak, ülkeye ve insanlığa hizmet etmek üzere çeşitli birimlerden oluşan kamu tüzelkişiliğine ve

Devamı » Anayasanın 130. Maddesi (Yükseköğretim kurumları ve üst kuruluşları – Yükseköğretim kurumları)

Anayasanın 131. Maddesi (Yükseköğretim üst kuruluşları)

Yükseköğretim kurumlarının öğretimini planlamak, düzenlemek, yönetmek, denetlemek, yükseköğretim kurumlarındaki eğitim – öğretim ve bilimsel araştırma faaliyetlerini yönlendirmek bu kurumların kanunda belirtilen amaç ve ilkeler doğrultusunda kurulmasını, geliştirilmesini ve üniversitelere tahsis edilen kaynakların etkili bir biçimde kullanılmasını sağlamak ve öğretim elemanlarının

Devamı » Anayasanın 131. Maddesi (Yükseköğretim üst kuruluşları)