Anayasanın 148. Maddesi (Anayasa Mahkemesi – Görev ve yetkileri)

(2) Anayasa Mahkemesi, kanunların, kanun hükmünde kararnamelerin ve Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün Anayasaya şekil ve esas bakımlarından uygunluğunu denetler ve bireysel başvuruları karara bağlar. Anayasa değişikliklerini ise sadece şekil bakımından inceler ve denetler. Ancak, olağanüstü hallerde, sıkıyönetim ve savaş

Devamı » Anayasanın 148. Maddesi (Anayasa Mahkemesi – Görev ve yetkileri)

Anayasanın 149. Maddesi (Anayasa Mahkemesi – Çalışma ve yargılama usulü)

(Değişik: 7/5/2010-5982/19 md.) Anayasa Mahkemesi, iki bölüm ve Genel Kurul halinde çalışır. Bölümler, başkanvekili başkanlığında dört üyenin katılımıyla toplanır. Genel Kurul, Mahkeme Başkanının veya Başkanın belirleyeceği başkanvekilinin başkanlığında en az oniki üye ile toplanır. Bölümler ve Genel Kurul, kararlarını salt

Devamı » Anayasanın 149. Maddesi (Anayasa Mahkemesi – Çalışma ve yargılama usulü)

Anayasanın 150. Maddesi (Anayasa Mahkemesi – İptal davası)

Kanunların, kanun hükmündeki kararnamelerin, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün veya bunların belirli madde ve hükümlerinin şekil ve esas bakımından Anayasaya aykırılığı iddiasıyla Anayasa Mahkemesinde doğrudan doğruya iptal davası açabilme hakkı, Cumhurbaşkanına, iktidar ve anamuhalefet partisi Meclis grupları ile Türkiye Büyük

Devamı » Anayasanın 150. Maddesi (Anayasa Mahkemesi – İptal davası)

Anayasanın 152. Maddesi (Anayasa Mahkemesi – Anayasaya aykırılığın diğer mahkemelerde ileri sürülmesi)

Bir davaya bakmakta olan mahkeme, uygulanacak bir kanun veya kanun hükmünde kararnamenin hükümlerini Anayasaya aykırı görürse veya taraflardan birinin ileri sürdüğü aykırılık iddiasının ciddi olduğu kanısına varırsa, Anayasa Mahkemesinin bu konuda vereceği karara kadar davayı geri bırakır. Mahkeme, Anayasaya aykırılık

Devamı » Anayasanın 152. Maddesi (Anayasa Mahkemesi – Anayasaya aykırılığın diğer mahkemelerde ileri sürülmesi)

Anayasanın 153. Maddesi (Anayasa Mahkemesinin kararları)

Anayasa Mahkemesinin kararları kesindir. İptal kararları gerekçesi yazılmadan açıklanamaz. Anayasa Mahkemesi bir kanun veya kanun hükmünde kararnamenin tamamını veya bir hükmünü iptal ederken, kanun koyucu gibi hareketle, yeni bir uygulamaya yol açacak biçimde hüküm tesis edemez. Kanun, kanun hükmünde kararname

Devamı » Anayasanın 153. Maddesi (Anayasa Mahkemesinin kararları)

Anayasanın 154. Maddesi (Yargıtay)

Yargıtay, adliye mahkemelerince verilen ve kanunun başka bir adli yargı merciine bırakmadığı karar ve hükümlerin son inceleme merciidir. Kanunla gösterilen belli davalara da ilk ve son derece mahkemesi olarak bakar. Yargıtay üyeleri, birinci sınıfa ayrılmış adli yargı hakim ve Cumhuriyet

Devamı » Anayasanın 154. Maddesi (Yargıtay)

Anayasanın 155. Maddesi (Danıştay)

Danıştay, idari mahkemelerce verilen ve kanunun başka bir idari yargı merciine bırakmadığı karar ve hükümlerin son inceleme merciidir. Kanunla gösterilen belli davalara da ilk ve son derece mahkemesi olarak bakar. (Değişik ikinci fıkra: 13/8/1999 – 4446/3 md.) Danıştay, davaları görmek,

Devamı » Anayasanın 155. Maddesi (Danıştay)

Anayasanın 156. Maddesi (Askeri Yargıtay)

Askeri Yargıtay, askeri mahkemelerden verilen karar ve hükümlerin son inceleme merciidir. Ayrıca, asker kişilerin kanunla gösterilen belli davalarına ilk ve son derece mahkemesi olarak bakar. Askeri Yargıtay üyeleri birinci sınıf askeri hakimler arasından Askeri Yargıtay Genel Kurulunun üye tamsayısının salt

Devamı » Anayasanın 156. Maddesi (Askeri Yargıtay)

Anayasanın 157. Maddesi (Askeri Yüksek İdare Mahkemesi)

Askeri Yüksek İdare Mahkemesi, askeri olmayan makamlarca tesis edilmiş olsa bile, asker kişileri ilgilendiren ve askeri hizmete ilişkin idari işlem ve eylemlerden doğan uyuşmazlıkların yargı denetimini yapan ilk ve son derece mahkemesidir. Ancak, askerlik yükümlülüğünden doğan uyuşmazlıklarda ilgilinin asker kişi

Devamı » Anayasanın 157. Maddesi (Askeri Yüksek İdare Mahkemesi)