Anayasanın 158. Maddesi (Uyuşmazlık Mahkemesi)

Uyuşmazlık Mahkemesi adli, idari ve askeri yargı mercileri arasındaki görev ve hüküm uyuşmazlıklarını kesin olarak çözümlemeye yetkilidir. Uyuşmazlık Mahkemesinin kuruluşu, üyelerinin nitelikleri ve seçimleri ile işleyişi kanunla düzenlenir. Bu mahkemenin Başkanlığını Anayasa Mahkemesince, kendi üyeleri arasından görevlendirilen üye yapar. Diğer

Devamı » Anayasanın 158. Maddesi (Uyuşmazlık Mahkemesi)

Anayasanın 159. Maddesi (Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu)

(Değişik: 7/5/2010-5982/22 md.) (1) Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu, mahkemelerin bağımsızlığı ve hâkimlik teminatı esaslarına göre kurulur ve görev yapar. Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu yirmiiki asıl ve oniki yedek üyeden oluşur; üç daire halinde çalışır. Kurulun Başkanı Adalet Bakanıdır.

Devamı » Anayasanın 159. Maddesi (Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu)

Anayasanın 160. Maddesi (Sayıştay)

Sayıştay, merkezî yönetim bütçesi kapsamındaki kamu idareleri ile sosyal güvenlik kurumlarının bütün gelir ve giderleri ile mallarını Türkiye Büyük Millet Meclisi adına denetlemek ve sorumluların hesap ve işlemlerini kesin hükme bağlamak ve kanunlarla verilen inceleme, denetleme ve hükme bağlama işlerini

Devamı » Anayasanın 160. Maddesi (Sayıştay)